ใบสมัครการเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”

  ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
 ระดับการฝึกอบรม/รุ่นที่ *    
  เอกสารประกอบเข้ารับการอบรม
สำเนาบัตรประชาชน    
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง    
ของผู้ขอรับการฝึกอบรม *  
  
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
สำเนาเอกสารแสดงวุฒิ    
การศึกษาของผู้ขอรับการ    
ฝึกอบรม *  
  
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
หลักฐานการชำระเงิน *     
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
สำเนาใบรับรองแสดงว่า    
เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม    
หลักสูตรผู้ตรวจสอบ และ    
รับรองการจัดการพลังงาน    
ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ    
(กรณีขอรับการฝึกอบรม    
ในระดับผู้ชำนาญการ)
    
  
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
  ข้อมูลของผู้สมัครอบรม
ชื่อ-นามสกุล *      -
ข้อมูลติดต่อ     โทรศัพท์ * :    LINE ID :
อีเมล์ *     
ระดับการศึกษาที่ใช้สมัคร *      อื่นๆ (โปรดระบุ) :
สาขาวิชา *     
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
วิศวกรรม  
ไม่มีใบอนุญาตฯ   มีใบอนุญาตฯ เลขที่ :
สาขา     
ระดับ     
  ชื่อ-ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
   บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล -> เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :    สาขา :
ชื่อ *     
เลขที่ *     
หมู่ที่ *     
ซอย *     
อาคาร *     
ถนน *     
ตำบล/แขวง *     
อำเภอ/เขต *     
จังหวัด *     
รหัสไปรษณีย์ *     
  ชื่อ-ที่อยู่เพื่อจัดส่งวุฒิบัตร (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
ชื่อ *     
เลขที่ *     
หมู่ที่ *     
ซอย *     
อาคาร *     
ถนน *     
ตำบล/แขวง *     
อำเภอ/เขต *     
จังหวัด *     
รหัสไปรษณีย์ *     
  หลักฐานประกอบการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม

    2. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม

    3. สำเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (กรณีขอรับการ
        ฝึกอบรมในระดับผู้ชำนาญการ)

    4. หลักฐานการชำระเงิน

    ส่งหลักฐานประกอบ : E-mail : trainenergyexpert@gmail.com

                                   Fax : 0 2044 3116

Line ID : @WQX4656G